ถ้วยรางวัลอครีลิคของBKTrophy: ตัวแทนแห่งความสามารถ
bk acrylic